Covid Eye

Sundog Apr4/2020 Whitehorse Yukon

From the album

Black & White